ก(ล)างเมือง : โลงมอญ (29 พ.ย. 59)

 กำกับ:สัมภาษณ์:ถ่ายภาพ:พัศรวินทน์ กุลสมบูรณ์ / ตัดต่อ:ธัญสก พันสิทธิวรกุล

อัตลักษณ์พิธีศพของชาวมอญที่สืบทอดมาช้านาน ด้วยคติความเชื่อที่แปลกต่างจากของไทย